GRANTY A DOTACE 2024 - KOMPLETNÍ INFORMACE


KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO PRO VŠECHNY INFORMACE O DOTACÍCH A ZPŮSOBU PODÁNÍ

  

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na dotace v oblasti sportu pro rok 2024 je 18 000 000 Kč.
Minimální výše spoluúčasti žadatele na uznatelných nákladech je 30%.

Předpokládaná výše finančních prostředků pro jednotlivé typy účelových dotací:


I. Dlouhodobá Systematická sportovní činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let (40-55 %)
Il. Akce a reprezentace (12-20 %)
Ill. Mediálně a divácky atraktivní sporty (30-35 %)
IV. Taneční skupiny a spolky (1-4 %)


Žadatelé jsou fyzické a právnické osoby, které působí v oblasti sportovních aktivit.
Dotace jsou určeny vymezeným žadatelům se sídlem na území města Děčína i se sídlem mimo toto území, kteří mají působnost vztahující se k území města.


Žádost o poskytnutí dotace musí být zpracována na předepsaných formulářích.
Žádost spolu s povinnými přílohami musí být doručena v elektronické podobě V termínu od 2. 1. 2024 do 15. 1. 2024 odboru ekonomickému.

Způsob předkládání žádostí v elektronické podobě:
a) formulář žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh v jednom vyhotovení,
b) rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum odeslání žádosti prostřednictvím webových stránek vyhlašovatele,
c) žádost o dotaci včetně příloh musí být odeslána statutárním zástupcem žadatele.

Žádosti zaslané jakýmkoli jiným způsobem, než je uvedeno, nebudou posuzovány. Kompletní znění dotačního programu najdete ve formátu PDF.

VZOROVÁ SOUPISKA KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - PRO ŽADATELE O DOTACI I.

1. Vzorovou soupisku vyplňte - uložte do svého počítače

2. Vložte jako přílohu na své vizitce - poslední záložka příloha